1

ER DET GUD SOM HELBREDER SYKE I
Svein Magne Pedersens virksomhet?

Av Jan Lilleby

S M Pedersen bildeSelve emnet, dette med tro på Gud og helbredelse av syke ved mirakuløs inngripen, har jeg allerede omtalt i både artikkelform og ikke minst i flere av mine bøker her på nettsiden.

Disse skal jeg gi en opplisting av nedenfor – slik at man kan lese dem i forbindelse med å få denne problematikken bedre belyst med Bibelen i hånd! BILDE: Pedersen med et krusifiks, gir assosiasjoner mere til Dracula filmenes Dr. Van Helsing (hvitemagi) enn til helbredelse!

Til predikant og tros-healer å være, så er Svein Magne Pedersen gammelt nytt i Norge…virksomheten har balet på seg nokså mange år etter hvert. Og som en offentlig person har det gått mange bølger og dønninger rundt ham og man har hatt oppe til vurdering både hans monetære profil (penger/gaver/inntekter etc) og hans forbønnsprofil enten det er over ‘mirakel-telefon’ eller i enkeltprogrammer sendt i norsk TV media. Meget sjelden har det forekommet noen læremessig diskusjon i forhold til Bibelens lære om dette med mirakler og helbredelser.

Pedersens trykte magasin ‘LEGEDOM’ spres i Norge i et anselig antall eksemplarer, (det påpekes 200 000 lesere) og der – likesom alltid ellers i andre sammenhenger og ved alle anledninger – hevder han at det er Gud som utfører de helbredelsene som blir vitnet om fra de sykes side som opplever en mirakuløs inngripen.

Og underforstått, dermed er Pedersen selvsagt en ‘tjener av Gud’, som jo gir bønnesvar når han ber for de syke.

PEDERSENS BIBELFORSTÅELSE
ER UBIBELSK OG ALLTID HELT
UTE AV SAMMENHENG.

I ruskeværet som ofte har oppstått rundt Pedersens virksomhet, er det nesten aldri gjort noen skikkelig gjennomgang av den læremessige siden ved hans påstander om guddommelig inngripen.

Dette skal jeg ta en gjennomgang på her og nå, om leseren kan orke å holde følge.

Jeg vil gi noen påstander, og vil henvise til bøker jeg har skrevet som i mer uttømmende vendinger tar for seg gitte emner, og utdyper de bedre.

1. Det er absolutt ikke Gud eller Kristus, eller Den Hellige Ånd som utfører påståtte mirakler til sykes helbredelse i Pedersens virksomhet. Heller ikke i andre predikanters virksomheter, ikke i hele verden. Siste guddommelige helbredelsesmirakler ble utført av Paulus på Malta i år ca. 60 e. Kr., se Apg. 28,1-9.

SJEKK MIN BOK ‘Gud helbreder ikke syke i menighetens tidshusholdning’ – den kan kjøpes rimelig, i Word format.

2. Den ordning som en Kristus-troende er inne i nå i vår tid, kalles gjerne for ‘Menighetens tidshusholdning’ eller ‘Tiden med den frie nådefrelsen’ – og må aldri forveksles med aposteltiden slik det framgår av Apostelgjerningene. Denne tiden var bare for den messianske jødedommen og deres minoritet av proselytter. Pedersen blander sammen den jødiske tiden og Den nye Pakt til Israel med tiden som kom da Paulus ble gitt å etablere den nye frie nådefrelsen, etter Israels fall i Apg. 28, 25-28. Paulus utlegger dette i Efeserne og Kolosserne.

SJEKK MIN BOK ‘Paulus – den eneste apostel Gud sendte til oss hedninger’. Den er gratis til nedlasting i Word format.

SJEKK OGSÅ MITT BOKHEFTE ‘Bibelen – et lukket univers?’. Den lærer oss å skjelne på de tre distinkte evangelie-typene i NT.

3. Siden ikke bare Svein Magne Pedersen er av disse som driver falsk bibelforkynnelse og falsk helbredelsesvirksomhet, har jeg også skrevet to bøker som på en særlig måte forklarer (med mange bibelhenvisninger) hvordan den okkulte falske ‘Pinsekristendommen’ kom til og hvordan falsklæren deres arter seg på en ødeleggende måte.

SJEKK BØKENE ‘Kampanje-evangelistenes falske okkulte mirakler’,
og ‘Pinsekarismatikken – total avsporing fra Kristus’ – begge til salgs rimelig, i Word format. Klikk på «KJØP BØKER».

Disse tre områder vil avdekke bortimot alt som kan reises av spørsmål omkring det som har med mirakler, tegn, under, nådegaver, tungetale, profetier, englesyner osv, på en saklig måte og med oppklarende bibelske henvisninger.

OKKULT FORFØRELSE INNEN KRISTENHETEN

Pedersen kan hende har handlet i god tro, som vi ofte sier. Uvitenhet i Bibelens lære har nok ført ham ut på ville veier. Han har ikke lært å skille på de ting Gud bare gav jødedommen, og det som siden kom da Paulus ble gitt å etablere menighetens tid. Menigheten var en hemmelighet, før Paulus fikk åpenbart dette slik han forklarer oss i Efeserne/Kolosserne.

Men slik en unnskyldning kan ikke mere brukes dersom Pedersen fortsetter ufortrødent ETTER Å HA BLITT FORSØKT TILRETTEVIST av andre bibel-troende kristne. Jeg vet ikke om han har hatt en fair sjanse til å vurdere sitt bibelsyn tidligere. Men kan bare håpe at dette skrivet vil kunne hjelpe ham å finne korreksjon i bibelforståelsen.

Det er helt bibelsk og det er tillatt i bibelsk forstand at man kan påpeke det man regner som lærefeil i gitte tilfeller. Ikke minst 2. Timoteus’ brev gir et forbilde på slik korreksjon. Det er gitt at det er en mellom-menneskelig sak å drive formaning.

Jeg mener i skrivende stund, at Pedersen, som alle andre, må gis tid til å vise at han vil snu bort fra feilaktig bibelforståelse. Slik snuoperasjon kan nok ofte ta tid, slik som da jeg omkring 2002 begynte å forstå at vi ikke har løfter om mirakler i menighetens tid, men det var bare gitt Israel i Den nye Pakt tilbudt dem. Men da vendte jeg pinsekarismatikken ryggen…og begynte å undervise på min webside.

Summen av innholdet i de ovennevnte bøkene mine, er at det i hovedsak er den pinsekarismatiske delen av kristenheten som har vært pådrivere av den falske okkulte mirakel- og helbredelsesvirksomheten rundt om i verden, Norge inkludert. Pedersen er dermed bare én av svært mange ‘healere’ som står fram i Jesu navn og hevder at det er Gud som virker i deres liv og tjeneste.

Bibelen gir oss det dystre faktum at ikke bare Gud, om han vil, kan utføre mirakler. Også Guds fiende og motstander har evner til å føre fram mirakel-effekter – brukt for å skape forførelse og dra folk vekk fra den sunne kristentroen.

Fra og med 11.11.2012 har jeg tilføyd følgende, da jeg oppdaget en ny vranglære-vinkling fra Svein Magne Pedersens side, nemlig å bli beskyttet mot, sitat – ‘all verdens sykdommer, farlige epidemier og ulykker. Lytt til Svein Magnes nye Teletorg-andakt’. Se faksimile nedenfor. Fra LEGEDOM nr. 5 – 2012.

SOS Helse   S M Pedersen
Kort fortalt, så tar Pedersen basis utgangspunkt i hva Gud lovte sitt segregerte og atskilte folk Israel. Altså særløfter som aldri har blitt forelagt verden i sin alminnelighet. Vi hedninger var slik som Paulus lærer:

Ef. 2, 12: «Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten (Israels) håp og uten (Israels) Gud i verden.»

Vi var ikke medregnet verken i Mose lovs løfter/plikter og heller ikke i Den nye Pakt da denne ble presentert jødedommen ved apostlene! Rom. 2, 14:

«….hedninger, som ikke har loven…».

Og vedrørende Den nye Pakt (nye testamente) sier Paulus at man måtte først ha vært under Mose lov for i det hele tatt å komme i betraktning i denne nye pakten som apostlene tilbød Israel:

Hebr. 9, 15: «Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død (Jesus) til forløsning fra overtredelsene under den første pakt (Loven).»

Når predikanter da skal ta seg ‘tilbake i tid’, og prøve å lure til seg eksempelvis løfter fra Gud om spesiell beskyttelse, helbredelse osv. blir dette helt utenom sammenhengen, og kan slettes ikke medregnes i tiden nå med menigheten. Pedersens ukunnskap gjør ham til en tjener av løgn og usannhet og han fremsetter helt falske løfter i så måte. Dette er ikke kristendom, men ren hedonisme og okkultisme med en ferniss av kristentro og under feilaktig bruk av Jesu navn.

Jeg kan ikke nekte noen mennesker å be til Gud om hjelp og beskyttelse. Dette må hver enkelt innestå for selv. Men vi kan ikke peke i Bibelen og si til Gud: «Se, i Moses og profetene står det slik og slik…» – for hva måtte han ha svart oss? Jo, han måtte ha sagt det jeg alt har sagt: «Dessverre kjære troende: Disse ting lovte jeg eksklusivt bare mitt eiendomsfolk Israel»!

At Pedersen skal håve inn penger (Kr. 14,- pr. minutt i Teletorg) på en falsk løftebasert forkynnelse, det får være en annen debatt. Jeg deltar ikke i den delen….det får holde at jeg påpeker det som er aller viktigst, penger eller ikke:

Vi kan ikke stå på talerstoler eller si det i annonseform, løfter fra Gud som aldri har vært ment for oss utenfor jødedommen, men bare for disse som den gang hadde vært først under Mose lov og deretter ble tilbudt Den nye Pakt ved apostlenes forkynnelse!

I samme nummer av Legedom som faksimilen er hentet fra, klarer Pedersen å snu alt helt på hodet, jeg siterer fra et lite avsnitt i artikkelen ‘Kraft mot kreft’:

« Redde kirkeledere – I dag er helbredelsesmøter en sjeldenhet. Mange kirkeledere vegrer seg for å arrangere slike møter. De har lite eller ingen erfaring med slike møter og kan lite om emnet helbredelse, for denne siden av evangeliet har vært mangelvare på norske teologiske høgskoler. Helbredelsesmøter er ofte lange og drar mange slags mennesker til møtene. Kirkeledere er ofte redde for eventuell kritikk fra de som ikke blir helbredet, fra menighetsmedlemmer og andre kirkeledere. Dessuten kan pressen være vanskelig å ha med å gjøre: Mange er redde for dårlig presseoppslag. Det er viktig å beregne at Guds herlighet koster. Det betyr åndskamp. Satan hater mirakler!

Det er ikke til å undres over at det skjer forholdsvis få helbredelser i vårt land. Guds Ånd trenger et sted hvor det er plass for trosforkynnelse og bønn for syke uten tradisjonelle, begrensede møteformer. Disse kan være en sperre i Åndens verden. Den Hellige Ånd ønsker å virke fritt i møtene, med sang, tilbedelse, vitnesbyrd, forkynnelse og kunnskapsord direkte til syke personer. Det er med på å åpne trosdørene og Guds Ånd kan få utløse sin kraft. Vi blir lettere helbredet når vi følger Guds metoder uten å følge våre tradisjonelle møteformer.»

Alle med lite grann bibelkunnskap i hvordan apostlene virket med tegn og under, vil se at her skurrer det kraftig.

Pedersen, som gjerne vil utmerke seg ved å være utradisjonell, kanskje heller bør gå den motsatte vei, og lik Peter være tradisjonell: Han tok fatt i den lamme ved tempelporten (som ikke hadde bedt om noen helbredelse!) og dro ham opp i Jesu navn – og øyeblikkelig var den lamme hundre prosent helbredet. Det ble ikke en gang gitt vedkommende krøpling (unnskyld uttrykket, dere som er fintfølende) noen som helst forbønn! Apg. 3, 1-9.

Pedersens henvisning til ‘kunnskapsord direkte til syke personer’ finnes ikke i Bibelen i det hele tatt. Kunnskapsord ble bare brukt til å avsløre uhumskhet i forsamlingen, j.fr. Ananias og Saffiras løgn og død, Apg. 5ff. Likeså Peters avsløring av Simon trollmannens pengebegjær og som ønsket å kjøpe Den Hellige Ånds kraft, Apg. 8, 9-24.

Satan hater nok ekte mirakler, ja, men han elsker falske okkulte mirakler, slike som manifesterer seg i Pedersens virksomhet …muligens pga. Pedersens uvitenhet i Bibelen. Om Pedersen leser mine bibelutlegninger, så kan jeg bare anmode ham å ta en sterk revisjon av disse ting. Vi er nødt til å komme på linje med Bibelen, rett fordelt, og ikke stjele/låne løfter om helbredelse fra Israel og håpe de skal klaffe for oss som aldri har vært under Israels pakter og løfte.