1

Jesus gav Peter og de elleve

«Misjonsbefalingen» -

men siden​​ sendte Jesus ut​​ Paulus​​ 

med en​​ ny​​ evangelie-åpenbaring!

Av Jan Lilleby

(Alle sitater er fra Norsk​​ Bibel 1988)

 

JESUS TIL DE 12 APOSTLER MED PETER I LEDELSEN:

 

Siden vi har​​ fire evangelier,​​ (og Apostelgjerningene),​​ kan vi ikke bare regne ordene referert i Matteus 28 som den hele og fulle «Misjonsbefalingen». Derfor leser vi alt Jesus påla dem, regnet fra og med hans oppstandelse:

Matteus 28, 18-20

«…Jesus talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! ​​ 19: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. ​​ 20: og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Dersom ikke noen hadde skrevet ned Jesu historie, utenom Matteus, så ville vers 20 ovenfor vært meningsløst’alt det jeg har befalt dere…’ –​​ for vi ville ikke kunne vite noe om hva Jesus hadde befalt sine 12 apostler!​​ Han ikke bare befalte dem visse ting, men han​​ lovte dem​​ visse ting, deriblant mirakler og undere.

 

Markus​​ 16, 15-20

«..gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17: Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. 18: De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 19: Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, opptatt​​ til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. 20: Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med.»

 

Lukas 24, 46-53

«Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, 47: og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. 48: Dere er vitner om dette. 49: Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. 50: Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. 51: Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. 52: Og de falt ned og tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. 53. Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud.»

 

Johannes 15. –​​ 17.​​ kapittel

Johannes Evangeliet skiller seg noe ut, for her finnes ingen «Misjonsbefaling» på samme måte som i de tre andre evangelier. Han sier mye om disiplenes framtid og tjeneste og advarer om forfølgelser​​ etc. Han varslet​​ dem om at Den Hellige Ånd skulle komme og lære dem alt og veilede dem​​ til hele sannheten og skulle da herliggjøre Jesus for folket.​​ Han talte altså til dem​​ før​​ han ble korsfestet. Se Joh. 16, 13-14. Johannes avsluttet sin historie ved å påpeke at om alt det Jesus hadde gjort skulle fortelles, så ville ikke hele verden rommet de bøkene som da måtte skrives! ​​ Intet blir nevnt om Jesu himmelfart.

Apostelgjerningene​​ 1, 8-9

«Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. 9: Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.»

Til dette hører det med at Lukas, som skrev Apostelgjerningene, fikk med​​ hvilket slags evangelium​​ (fra gresk betyr det ‘Godt nytt’ – og ble brukt om både verdslige og kristne anliggender)​​ som de skulle forkynne: Apg. 1, 3​​ - ​​ «…viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. ​​​​ Dette henspeiler helt definitivt på Tusenårsriket, der Jesus skal være konge på Sion i hht. profetene​​ og Davids-pakten. Disiplene skulle altså forkynne til Israel om Jesus som skulle komme igjen og innstifte Israels, millenniets, kongerike ved nasjonens fulle omvendelse til ham. Se Daniel 2, 44. Dette beviser for så vidt det faktum at de​​ tolv ble sendt bare til Israel innen landets grenser, for bare Israel var lovt dette kongeriket på jord. Hedningene var utestengte (Ef. 2, 12). Gal. 2, 5-7 beviser også dette, for der lærer Paulus at Peter BARE skulle forkynne for de omskårne (Israel/jødene) mens Paulus skulle også inkludere proselytter idet han jo ble sendt ut i keiserrikets diaspora til synagogene der (se Apg. 9, 15).

​​ 

PAULUS BLE UTSENDT AV JESUS, OG OVERKJØRTE

DET JESUS HADDE BEFALT OG LOVT APOSTLENE

 

Før jeg går videre, så vil jeg be leseren om å​​ studere min artikkelserie​​ om «Misjonsbefalingen», en serie i fire deler her på nettsiden. Den gir stort innsyn i alle de læremessige detaljene – men som er ytterst viktige for å kunne se hele det samlede bildet om disse ting. Blant annet behandler jeg visse grove glipp hva gjelder​​ selve bibel-oversettelsene. De gir et inntrykk som lett blir misforstått.

Vi finner jo aldri at noen av apostlene (de tolv) gikk ut «i hele verden» - de gikk bare til Israel! Peter var totalt ukjent med at han skulle ha noe samfunn med hedninger i det hele tatt, slik det framgår av Apg. 10 og hendelsen med Kornelius’ hus.​​ 

Lukas 24, 53 – sitert ovenfor – sier i pakt med denne oversette sannhet – at de​​ «..var ALLTID I TEMPLET og lovet og priste Gud.» ​​​​ De var altså ikke ute i verden utenfor Israel og på global basis spredte evangeliet. Nei, de ble av Jesus bedt om å bare gå til Israel innen landets grenser! Det greske ord som ble oversatt feilaktig av kommittéene er ‘Kosmos’ – og dette betyr en rekke ting innen skaperverket. Det betyr verden, jorden, landet, universet, skapelsen, ​​ etc. og det er skjebnesvangert at kosmos blir rett oversatt ut fra selve konteksten. Konteksten i misjonsbefalingen var at disiplene uten tvil bare ble bedt om å forkynne det lovte tusenårige kongeriket for Israel. Dette riket er aldri lovt til hedningverdenen! ​​ Men altså, følg min oppfordring til å lese min artikkelserie om Misjonsbefalingen i fire deler. Du vil få en full oppklaring av disse ting.

Les gjerne de fire artiklene​​ parallelt​​ med at du leser denne. Og repetér dine studier i disse ting. Mine fire artikler vil vise deg den hele sammenhengen​​ som forklarer visse feil i oversettelsene og i den feilaktige forståelsen som derfor kommer av dette.

Vanndåpen

 

PAULUS avlyste vanndåpen, en dåp som Jesus ba sine tolv disipler om å gjennomføre i deres forkynnelse til Israel.​​ At de døpte sine nyomvendte troende jøder i vann er udiskutabelt, se Apg. 2, 41​​ «De som nå tok imot hans (Peter) ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler».

Hvis nå Paulus, Herrens apostel, også kalt​​ hedningenes​​ apostel og en lærer i tro og sannhet, avlyste vanndåpen, så ble selvsagt HELE «Misjonsbefalingen» avlyst hva gjelder dens anliggende og forkynnende virksomhet. Kongerikets forkynnelse ble avlyst!​​ Det var ikke vårt, menighetens, evangelium som ble forkynt den gangen. Det var kun evangeliet til nasjonen Israel om at det tusenårige kongeriket i Israel ville bli opprettet ved Jesu gjenkomst,​​ såfremt (!) Israel først omvendte seg til ham.

Når skjedde dette?

Det skjedde omkring år 62 e. Kr. da Paulus var fengslet i Rom (for annen gang) og da nettopp hadde skrevet Efeserbrevet og Kolosserbrevet.​​ De eneste skriv i N.T. som er til​​ menighetens tidshusholdning​​ hva gjelder selve troslæren/frelseslæren. Dette evangelium er internasjonalt, i motsetning til evangeliet som de tolv forkynte, som var for Israels nasjon både i og utenfor Israels land den gang i Romerrikets tid. I hele tiden som vises i Apostelgjerningene​​ (28 – 62 e. Kr.)​​ gjaldt det kun dette​​ nasjonale evangeliet​​ for jødene om et kongerike i Israel.

Hvorfor skjedde dette?

Fordi at Israel, som en nasjon for Gud, var FALT IFRA fordi de ikke omvendte seg på apostlenes bud og formaninger, og som Gud hadde gjort endegyldig da Paulus konfronterte Israels Sanhedrin råd i Rom (elleve synagoger og deres ledere).​​ 

Bare noen få av dem trodde, men majoriteten avviste Jesus som Messias for Israel, og dette ble regnet dem som det endelige frafall. Gud brøt helt med dem, og Paulus ble fra denne stund av gitt åpenbaring om at evangeliet om Jesus skulle nå fritt sendes til hele verden, og kongeriket var avlyst inntil videre.​​ 

Nå ble selve himmelen​​ (gresk: Epiuranos) der oppe hos Kristus ​​​​ det nye frelseshåpet for Jesus-troende og det var Paulus som kom fram med dette nye frie nådeevangeliet.​​ 

Israel hadde falt ifra og derfor ble det som hadde gjaldt dem også tatt vekk: Vanndåpen, Åndsdåpen, nattverden, syndsbekjennelse, håndspålegging for mirakuløse helbredelser, tungetale, tunge-tydning, demon utdrivelser, profeti, visdoms-tale og kunnskaps-ord (j.fr. 1. Kor. 12-14 om nådegavene).​​ Allerede i år 52-53 da han skrev til korinterne, påpekte han at nådegavene en dag skulle​​ opphøre! Han hadde noe forkunnskap om at et frafall ville komme for Israel på grunn av deres vedholdte vantro.

Skilleveggen – altså Mose lov og forordninger –​​ ble revet​​ og Israel ved dette gjort lik​​ med vanlige hedning nasjoner og mistet dermed sin opphøyde stilling som «Guds nasjon» ​​ - Ef. 2, 14-15. Paulus var den apostel og profet Gud brukte til dette oppdraget.​​ Helt siden den gang, er Israel bare å regne som én blant alle nasjoner, og ikke lenger opphøyd som Guds nasjon på jord. Dette har kristen-sionistene ikke helt fått med seg!

Men i tiden fra Paulus sitt kall da han ble stoppet av et syn på Damaskusveien i år​​ 36-37 (Apg. 9, 3-5)​​ og til han konfronterte Sanhedrin i Rom​​ (Apg. 28ff), så virket han på samme basis og hensikt som Peter og de elleve, ved å forkynne om kongeriket i Israel og søkte altså å omvende jødedommen til Kristus-troen. Men da den endelige avvisningen av Jesus kom ved Sanhedrin rådet i Rom, så falt altså Israel fra Gud. Og bare åtte år etterpå ble nasjonen knust fullstendig og de​​ fangne​​ soldater/opprørere og deres kvinner (i tusentall) ble returnert tilbake som slave-kandidater til Aleksandria i Egypt på skip, akkurat som Moses profeterte i 5. Mos. 28, 68:​​ 

«Herren skal føre deg tilbake til Egypt på skip, den vei som jeg sa deg at du aldri mer skulle få se. Der skal dere bli budt ut til dine fiender som treller og trellkvinner, men det er ingen som kjøper.»

Titus Flavius​​ Josefus forteller om dette i sitt bokverk «Den jødiske Krig»,​​ at alle fanger fra 17 års alder (og deres kvinner) ble sendt på skip til Egypt.​​ Men noen av dem ble sendt til Rom og kastet på gladiator-arenaene.​​ Men markedet ble helt sprengt av disse slave-horder og ingen kjøpte dem. De måtte slippes fri og dro ut i de nærliggende landområder i både Egypt og andre land. Nasjonen var oppløst av Gud Herren fordi dens religiøse ledere, fariseerne/saddukéere hadde forfulgt og drept «Kongens utsendinger» slik Jesus profeterte i sin lignelse i Matt. 22, 7.

I Ef. 4,5 finner vi Paulus sin​​ annullasjon av vanndåpen​​ i en underforstått belæring:

«Det er én Herre, én tro, én dåp.»

I tiden med de tolv, samt den tid da Paulus ennå ikke hadde kommet til Rom og konfrontert det hardnakkete Sanhedrin,​​ ble alt som var innlagt i misjonsbefalingen overholdt. Mirakler og tegn, alle nådegaver ni i tallet slik Paulus lærte i 1. Kor. 12-14, nattverden, syndsbekjennelse, vanndåp etc. – men dette opphørte idet Israel falt fra Gud i Apg. 28, 25-28…særlig vers 27 der det slås fast at​​ de​​ ikke ville omvende seg​​ slik at Gud kunne lege (gjenreise)​​ nasjonen. Deres kall ble dermed omgjort til deres fall. Apostelgjerningene er boken om Israels fall og ikke deres frelse!

I aposteltiden var det fire slags​​ synlig​​ dåp: Johannes dåpen, aposteldåpen fra og med Pinsedag i Apg. 2, Åndsdåpen – eller dåpen i Den Hellige Ånd og ild, og dåpen for de døde. Sistnevnte var en falsk dåp og ble imøtegått og refset opp av Paulus.

Men det var også en​​ femte dåp, og det var​​ dåpen til Kristi død.​​ Denne​​ gjaldt både i aposteltiden, og i ettertid,​​ da Paulus kom fram med nådeevangeliet i ettertid av Israels fall. Og det er denne dåp til Kristi død som er den «Ene dåp» i Ef. 4, 5. Dette er den eneste gyldige dåpsform i menighetens tidshusholdning – og det er ikke en synlig/fysisk dåp med noen slags tegn eller​​ følbar​​ hendelse for den troende, men det er hundre prosent en​​ tilregnet dåp, en dåp som ikke er gjort med hender – for Paulus kaller den også for en omskjærelse. Denne omskjærelsen skjer i det øyeblikk en blir en Jesus-troende.​​ 

Paulus forklarer i Kol. 2, 11-12 om dette:

«I ham (Jesus) er dere blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse. 12: For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham, ved TROEN PÅ GUDS KRAFT – han som oppreiste Kristus fra de døde.»

Litt over tretti år etter at Jesus gav sine tolv disipler befaling om​​ både​​ å​​ forkynne og å døpe i vann de som kom til tro, så avlyser Paulus denne befalingen på Kristi vegne. Det er ikke noen nødvendighet å ta vanndåp, for Gud tilregner oss ved inntreden i troen å være døpt til Kristi død i samme øyeblikk, og det lignes også av Gud ved Paulus, som en omskjærelse i våre sinn – ikke gjort med hender slik det var i jødedommen.​​ Det kom altså en helt ny tidshusholdning da Paulus fikk åpenbart nådeevangeliet i ettertid av Israels katastrofale fall fra Gud.

Ved lesing av Efeserne og Kolosserne,​​ - -​​ kan vi finne noe som helst spor av at Paulus sine medarbeidere drev med vanndåp?​​ Nei ikke noen ting.​​ 

Paulus drev ikke med noe, annet enn å be for dem og å skrive sine brev fra fengselscellen. Han navngir i Kolosserbrevet​​ ni medarbeidere, men uten at vanndåp nevnes. Heller ikke nevnes det noen form for synagoge-deltagelse fra medarbeiderne. Det var rett og slett fullstendig​​ slutt​​ med å tale til Israel på Kristi vegne. Det var bare det frie nådeevangeliet som ble forkynt.​​ 

Faktum er at ingen visste noe som helst om «Misjonsbefalingen» og Matteus-evangeliet, som ikke ble tilgjengelig for salg før år 80 e. Kr. ​​ Markus kom hakk i hel, og Lukas kom antakelig i år 73 (noen påstår 62), og Johannes kom cirka 94-96.

Paulus hadde dekket hele det siviliserte Romerriket i et visst monn, med det frie nådeevangeliet slik vi kjenner fra Efeserne og Kolosserne, 18 år før noen kunne lese Matteus 28 og misjonsbefalingen. Befalingen var altså annullert og satt ut av effekt nesten to desennier før det ble tilgjengelig på ‘bokmarkedet’!​​ Det samme gjaldt Markus og kapittel 16 med sine løfter om tegn, under og mirakler.

Og heller ikke finner vi nevnt i de to lærebrevene til menigheten noe om tegn, under og mirakler. Demon-besettelser nevnes ikke. Åndsdåp nevnes ikke. Nattverd nevnes ikke. Syndsbekjennelse nevnes ikke. Overholdelse av påske-​​ og pinsefeiringen nevnes ikke. Templet i Jerusalem nevnes ikke. Jesu gjenkomst nevnes ikke.​​ De tjenestegavene som nevnes i Ef. 4, 7-16 er bare nevnt i​​ bestemt fortid, når vi har den greske grunnteksten. Paulus nevner dem som noe som eksisterte men ikke lenger fantes. De deltok bare i den tidlige tiden da evangeliet begynte.

Når misjonærer og andre arbeidere i evangeliske virksomheter og menigheter mener å følge «Misjonsbefalingen» så er det en ubevisst løgn de holder frem.​​ 

På grunn av de rådende feilbegreper som oppstod pga. dårlige oversettelser av Bibelen, så tror de for alvor at de følger misjonsbefalingen, og forstår ikke at den ble avlyst idet Israel falt fra Gud da Paulus var i Rom.​​ 

Deretter ble Israel,​​ inkludert deres tempel,​​ ødelagt helt fordi de hadde drept Jesu utsendinger, apostlene og deres troende.​​ Jesu profeti i Matt. 22, 7 ble oppfylt.

Selvfølgelig skal det drives misjon, men vi har ikke Matt. 28, Markus 16, Lukas 24 og Joh. 14-17 som vårt startsignal.​​ 

Jesus talte sin befaling til Israel og aldri til oss utenfor. Hans egne ord i Matt. 15, 24 står fast – han var​​ bare sendt til Israels hus og de fortapte fårene i dette.​​ 

Paulus sier også i Rom. 15, 8 at Kristus ble en​​ tjener​​ for DE OMSKÅRNE, som var Israel/jødene.​​ 

Men hva var Paulus?​​ 

Jo, sier Bibelen, han ble​​ hedningenes apostel. Jesus var ikke hedningenes apostel/utsending/lærer. Det var bare Paulus.​​ Ef. 1, 1-3.​​ 

Kunne noen i kristenheten nå endelig​​ begynne å forstå​​ dette enkle faktum?​​ Det var ikke Paulus som ble korsfestet for verdens synd, men Jesus.​​ 

Paulus, vår apostel, peker nettopp derfor på Jesus i sine to skriv til menigheten, Efeserne og Kolosserne. Det er Kristi død og oppstandelse som er basis for Paulus sin åpenbaring av hemmeligheten, det frie nådeevangeliet til alle folk. ​​ 

Ef. 3, 1-9 er selve ediktet fra Gud ved Paulus om disse ting. Det ble BARE gitt Paulus å få slik åpenbaring, og han har kunngjort dette i disse to skrivene nevnt.

Misjonsbefalingen vi skal​​ følge i vår tid, er den som bare​​ finnes​​ som en sum av Efeserbrevet og Kolosserbrevet.​​ De eneste to skriv der Paulus viser til at hans lære er basert på​​ hemmeligheten –​​ Ef. 3, 3-4 og Kol. 1, 25-26 – en hemmelighet som var helt skjult i Gud selv i tidene før Paulus fikk dette åpenbart seg av Jesus Kristus for oss.

 

 
Trossamfunn

 

Av Louis Warren Salvesen

(1921 – 2018)

Han levde i Mt. Vernon, Washington, USA

 

(Oversatt fra engelsk av Jan Lilleby)

 

 

Forfatteren underviste fra Bibelen ved en serie​​ artikler​​ 

han kalte «Fulness» - på norsk, fylde. Han var helt klart en​​ 

som sto i ​​ «Apg. 28-bibelsynet» som undertegnede.​​  ​​​​ 

(PS: Det er noen få​​ detaljer i Salvesens lære som jeg tar forbehold om, Jan Lilleby)

 

​​ Det er flere faktorer som bidrar​​ til uenighet og dissens blant de som hevder å være bibel troende, og formålet med dette skrivet er ikke å prøve og fjerne dette, eller er det noen gang tenkt at en fjerning av dissens kunne skje uten en Guddommelig inngripen (?).

Min eneste hensikt her er å forsøke å gi informasjon, og jeg hevder ikke å ha noen Guddommelig inspirasjon eller et «syn» om dette.

Og det er viktig å vite at ingen person eller gruppe som lever i ettertid av apostlene har noen Guddommelig inspirasjon, hva enn slike vil prøve å hevde.

Beviset på apostlenes Guddommelige inspirasjon var deres evner​​ til å utføre mirakuløse gjerninger så udiskutable at selv deres fiender innrømmet Guds mirakuløse inngrep. Ingen slike evner har fantes etter at den siste av apostlene døde.

Apostelen Paulus i brev til korinterne, nevner slike bevis i​​ 1.​​ Kor. 2, 1-5:

«…og min tale og forkynnelse var ikke ved visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis.»

Han var ikke (antakelig) en dynamisk taler med en sterk framtoning/personlighet, men muligens​​ det motsatte; han hadde en slags parese-aktig (engelsk:​​ palsy-like)​​ lidelse som gjorde ham skjelvende, og dermed gav et stakkarslig inntrykk utad, men han kunne utføre – noe også de andre apostlene​​ kunne – offentlige mirakuløse gjerninger. Det nye Testamente er fullt av tilfeller​​ om dette.

Enhver som hevder slik autoritet i dag må framvise disse miraklene…og jeg gjentar, mirakler som selv ens fiender ikke kan nekte for.

Det finnes bare en lære-autoritet i dag, og dette er Bibelen, og de riktige regler for å forstå denne har alt blitt påpekt i det førsteemnet. En kan bli tillagt, antakelig den viktigste, en gjennomgripende etisk tilnærming.

Vet du hvor dissensen først oppstod blant de troende? Tro det eller ei, det startet med den gruppe troende som Paulus henvendte seg til i nevnte brev. 1. Kor. 1, 11-13:

«..for det er blitt meg fortalt at det er stridigheter blant dere…..dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er dere ikke da kjødelige? Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos, annet en tjenere ved hvilke dere kom til troen…?»​​ (Sitat er ikke fra norsk bibel, men forfatters ord som han fritt formulerte, overs. anmrkn.)

Så alt startet rett for nesen på apostlene, og, selvfølgelig, de gikk imot dette. Men da de døde så tok dette da overhånd. Og vi ser hva Paulus påpekte som opphav til dette – kjødelighet, eller mangel på kjærlighet. Hver gruppe ønsket å være den store «Jeg Er». På​​ hebraisk betyr jo Jehova «Jeg Er». Så dette var en fornærmelse imot Guds hellige navn.

Nå finnes det så mange trossamfunn at man kan knapt klare å telle dem.

 

Sitat av enkelt-vers

 

En av faktorene som virker forvirrende i dag er den feilaktige bruken av det vi kaller «Bibel vers». Omkring år 1550 var det noen som besluttet at oppdeling i vers ville hjelpe bibelleserne slik at de raskt kunne finne hvor visse ting var skrevet, men dette har dessverre gitt en ‘baksmell’. Du skjønner, disse vers-inndelingene deler faktisk opp enkelte setninger i to, og noen ganger i fire. Det nye Testamente for eksempel, utenom evangeliene, var ganske enkelt brever. Prøv å forestille deg om du skrev et brev og noen da delte opp brevet i to eller fire deler, og man siterte fra brevets enkelt-vers eller setningsdeler. Da kunne man forvrenge innholdet til noe helt annet enn det brevskriveren egentlig mente. Og dette er det som har skjedd med Bibelen.

Faktum er, at ved å repetere enkelt-vers så kan man bevise hva enn det er man ønsker å bevise ut fra Bibelen, det vil si, hvis ikke da en annen person​​ nærværende sier seg uenig og finner fram mange bibelvers om dette. Personen kan motsi vedkommende, nettopp fordi at for hvert vers i Bibelen så finnes det andre enkelt-vers som motsier disse.

Hva man trenger å gjøre, er å lese en sammenhengende vers linje på minst fire eller fem vers, noen ganger flere, for å kunne forstå hva dette handler om (hvilken sammenheng, kontekst). Dersom en ikke gjør det slik,​​ vil man kunne bli forledet til misforståelser. En større​​ rekke med vers​​ er jo kjent nettopp for å ha med konteksten å gjøre. Ett enkelt-vers er automatisk å regne som ‘ut av sammenheng’.​​ Enkelt-vers siteringer er beryktet​​ som «Bevis tekst» og er opphav til mange feilaktige idéer.

Denne idéen om vers-sitering blir ganske ofte brukt av slike som prøver å få Bibelen til å bevise noe som bare er​​ oppkommet i deres egne hoder. Så​​ samler de opp en masse bibelvers som synes​​ å støtte opp under deres idéer;​​ og for noen som ikke kjenner til konteksten i dette, kan det virke som om han kan ha rett i sin ‘bibeltolkning’,​​ -​​ han har jo sitert så mange skriftord – og på denne slu måten setter dem slikt oppspinn i sirkulasjon.

På grunn av vers-inndelingen av Bibelen, så er det veldig fort gjort å​​ gå i fella og ved uhell «bevise»​​ ens egne idéer. Dette er noe som vi trenger å beskytte oss imot. Alle så får vi opp egne idéer, det er jo naturlig, og vi liker å se at egne idéer viser seg å være riktige, for dette styrker jo ens moral og mot. Men om man hevder å være en bibeltroende, må man bestrebe seg å være bevisst på tanken om at det er Bibelen selv som er læren/læreren – og dermed være beredt på å gi opp visse idéer som viser seg å være feilaktige. Og om vi bruker Bibelen riktig, og alltid har konteksten/sammenhengen klart for oss, så vil våre idéer​​ ofte vise seg å være feil. Trikset her,​​ ​​ det er å kunne​​ innrømme feilen​​ og forandre ens ferd.

Og hva som kanskje kan være en vanskeligere ting, er å innrømme feil idet du blir konfrontert av en person som har beviser. Men om konteksten støtter opp under denne personen, da skulle du endre ditt syn, selv om ditt ego får seg en punktering. Å nekte å endre mening​​ er i konsekvens en mishandling av Guds ord. Men det aller hardeste knepet inntreffer når to eller flere personer finner at de umulig kan være enige om et punkt, og dette punktet synes viktig for dem alle. Tendensen er at man skilles i sinne, og dette er feil. Fordi at i vår tid finnes det ingen troende som er Guddommelig inspirert (slik som apostlene). At man ikke heller kan gå fra hverandre i kjærlighet, når man eventuelt er uenige i ting, har forårsaket mye ondt blant troende.​​ 

Israels plass i Bibelen

 

Siktemålet mitt i denne artikkelen, er å kunne forklare Bibelen på en slik måte at en person som aldri har lest i den kan forstå dette og lære om Bibelen, selv om det eventuelt handler om de dypere ting i boken.

Det blir trodd at Bibelen er skrevet og tiltenkt for den vanlige mann av enhver nasjon, og derfor må være ukomplisert, enkel. De som presenterer den på en slik måte at den virker vanskelig og komplisert gjør ikke dette på rett måte. Alt kan synes komplisert når vi aldri har hørt om det før, men hvis vi først forstår de enkelte tingene så vil helheten bli klarere og mer tilgjengelig. Når vi starter så må vi​​ merke oss en overordnet egenskap ved Bibelen. Nitti prosent av bokens ‘tykkelse’ opptas av Guds handlemåter med Israel. Dette inkluderer det såkalte Nye Testamente. Gud lot dem bygge et tempel for tilbedelse av ham og gav dem lover og forskrifter å overholde. Han sa at templet var hans hus midt iblant sitt folk. Templet stod hele tiden mens Peter og Paulus og de andre forkynte. Gud handlet med sin fysiske nasjon​​ ved å vise fysiske/virkelige «tegn og undere». Peter og Paulus og de andre, gjorde nettopp slike ting helt ut i hele Apostelgjerningene, historieboken om den tidlige menighet og holdt ikke opp før rett føre Israels tempel ble ødelagt, - og det må bare innsees at dette betyr​​ at Gud bare handlet med Israels nasjon​​ inntil da.

De hebraiske profetene lærte at Israel en dag skulle arve et evig kongedømme på denne jord, og hvis vi leser de siste to kapitlene av Åpenbaringsboken, den siste boken i Bibelen, som handler om endetiden, så ser vi at Den nye Jord som blir skapt etter at denne ufullkomne jord er ødelagt, er, overraskende, Israels jord, da de blir opphøyet, som blir synlig ved det faktum at lys skal utgå fra Jerusalem og opplyse hele jorden, og hedningene skal vandre i lyset fra den; solen er blitt overflødig. Dette er den endelige oppfyllelsen av profetenes ord.

Her kan vi se den viktige meningen med hebreerne i bibelhistorien. Det finnes dog slike som tenker at Bibelen lærer at Gud var ferdig med dem for alltid, da han tillot tempelet å bli ødelagt i år 70 e. Kr. Det kan bare gjentas at den Nye Jord er Israels jord. Hvis noen mener at Israel aldri overholdt Guds forordninger og de fornektet​​ Messias, vil jeg poengtere at​​ nasjonen var delt i to deler, og han så på dem som om de var to nasjoner. Den ene var «Israel etter kjødet» (vantro eller urettferdige), og den andre var «Guds Israel» (disse som hadde akseptert Messias). Den ene nasjonen er helt uakseptabel for Gud, og vil bli fordømt; den andre vil få velsignelsene. I Matt. 21, 33-45 – Kristus taler til fariseerne – og gir dem lignelsen om den dårlige ektemann som forsøkte å stjele sin arbeidsgivers eiendom. I vers 45 får vi vite at han talte om dem. I vers 43 sier Kristus:​​ «…Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter (gode gjerninger).» ​​​​ Fariseerne representerte et kjødelig​​ vantro Israel. I Gal. 6, 14-16 nevnes «Guds Israel». Også Rom. 9, 1-8 taler om dette.

«Guds Israel» blir kalt for ‘En liten rest’ siden nå de vantro utgjør en majoritet i befolkningen, og når Gud igjen tar opp sin handling med dem (majoriteten) så​​ leser vi om dette i Åpenbaringsboken. Der leser vi om «tegn og under», og som er typisk for Gud i sin handlemåte overfor Israel. Det hele er ytterst symbolsk, for eksempel i kapittel 12 er​​ den lille rest​​ gitt i bildet av en kvinne, barnet er Messias, og dragen er Satan. I kap. 7, 1-8 blir 12 000 av hver stamme valgt ut for spesiell tjeneste.

I Åpenbaringsboken blir andre nasjoner nevnt bare når de kommer i konflikt med Israel. Gud forsvarer sitt folk, straffer de som angriper dem og velsigner de som tar parti for dem. Det er viktig at vi forstår at den boken har å​​ gjøre med framtidshåp, velsignelser, og doms handlinger av Israel, og ikke tilregner dette å gjelde​​ folket og det som skjer nå i vår tid.

Hva som faktisk hender nå er en parentes i Guds handlemåter med Israel. Offisielt begynte det i år 70 med rivningen av templet, og vi blir ikke fortalt når det skal stoppe. Det finnes referanser til​​ hendelsene i Åpenbaringsboken i Det gamle Testamente så vel som Det nye Testamente, og i hundrevis av år har det vært slike som har påstått at «dette hender nå».

Den inneværende tidshusholdningen er unik. Den var aldri profetert om. Bare det framtidige Israel er gjenstand for bibelprofetier. Vi ser ingen «Tegn og under» hva gjelder de bibelske miraklene, det er bare helt stille. Det finnes ingen Guddommelig inspirerte bibellærere nå og troen som avkreves oss er ikke av «Lydighets typen» - slik det var da Gud var synliggjort gjennom miraklene. Vi er ikke rettferdiggjort gjennom gjerninger.

I dag er troen en abstrakt sak. Det er som et innsyn, basert på logisk oppdagelse heller enn at vi er øyenvitner. Og dette visker ut alle formaliteter og seremonier. Det er i sannhet en «åndelig» sak. Paulus var den som stod fram med dette. Han kom med dette (evangeliet) like før slutten av en 40 års test-periode for Israel (30 – 70 e. Kr.) og vi kan finne dette i Efeserbrevet og i Kolosserbrevet. Kol. 2, 16-23 forteller oss,​​ «La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider eller ny-måne dager eller sabbat! ​​ …hvorfor lar dere forskrifter pålegges dere om å ikke ta, om ikke å røre ved og ikke smake?»

Og det framtidige håpet og velsignelsene til de troende i denne​​ inneværende​​ tidshusholdningen er ikke det samme som det var for Israel (og de som levde før Abraham); disse skal under velsignelsen på Den nye Jord slik det fortelles i Åp. 21 og 22. ​​ I Ef. 1, 20 til 2, 7 – er det lagt ut om det nåværende framtidshåpet for oss troende. Det blir vist oss at dette er ikke et jordisk håp, men et himmelsk: Oppe i himlene, som en kontrast til «På Den nye Jord».

 

 

 

 

 

 
UNIVERSALISMEN –

EN KRITISK GJENNOMGANG

Av Otis Q. Sellers (1901-1992)

 

Otis Q. Sellers​​ har drevet en predikantgjerning i USA kalt

«Word of Truth Ministry» og hans skrifter og audio opptak

kan leses på nettstedet​​ www.seedandbread.com.

Artikkelen er gjengitt på engelsk del her på nettsiden, og Jan Lilleby​​ har

oversatt den første​​ delen her til norsk, med tillatelse fra nettstedet deres.

 

 ​​​​ Ordet​​ universalismen​​ i tittelen her er ikke noe tilnavn eller oppnavn, og ingen stigmatisering eller vinkling er heftet ved denne kritiske gjennomgangen. Det er en enkel og ærlig sak å se nærmere på enhver læresetning som påstår at alle mennesker vil eventuelt bli​​ gjenreist under Guds favør. Ved å anvende denne terminologi så vil intet forsøk bli gjort for å sette alle slike lærer inn under én og samme kategori – dette med at Gud fremsettes som en som vil gjenreise/frelse​​ alle mennesker til seg. Det finnes​​ flere former for universalisme, som hver og én bruker forskjellige system med resonnementer for å bevise dette at​​ alle mennesker​​ vil​​ tilslutt​​ bli frelst.

Som en uavhengig bibellærer,​​ - Bibelen​​ som jeg fullt ut tror er det​​ verbale inspirerte Guds Ord,​​ og en forfatter av mange bibelske temaer i mange år, så føler jeg​​ at jeg har møtt og hatt direkte kontakt med individer som representerer enhver form for universalisme. Og selv om jeg kan si at jeg aldri har vært enige med noen av disse, har jeg ikke vært skyldig i å huse noe sinne imot dem, eller fornærmet dem eller slengt tilnavn imot dem. Ingen person som noensinne har hatt kontakt med meg om sine idéer om universalismen kan si at jeg ikke behandlet dem på en ordentlig og høflig kristen måte. Den samme ånd vil prege denne artikkelen, selv om jeg også vil si ting rett frem innenfor dette emnet.

For å kunne holde min egen tenkemåte riktig med hensyn til de mange teoriene som har fanget min oppmerksomhet, så har det vært nødvendig for meg å separere disse idéene/teoriene i fire eller fem grupper. Den første gruppen vi skal se på er et trossamfunn (i USA, hva gjelder Mr. Sellers’ utlegning, min bemerkn.) er ‘The Universalists’.

Dette er ikke et navn som jeg har gitt dem. Det eksisterer en bestemt gruppe troende i USA som kaller seg​​ The Universalist Church of America.​​ Mange av mine lesere vil huske de imponerende byggverk reist av dette trossamfunnet i Grand Rapids, Michigan og i Rockford, Illinois. Min kontakt med medlemmer i dette samfunnet og en gjennomgang av deres skriftlige verker åpenbarte at​​ de tidlige lederne og deres etterfølgere aldri gjorde noen virkelige forsøk på å oppdage hva Bibelen lærer om straff – dens varighet og natur​​ – men hadde vendt seg bort fra den grusomme læren om evig bevisst pine til den mer komfortable troen på en universell frelse av alle mennesker.​​ Da de gjorde dette, så adopterte de et bibelsyn kalt «Guds universelle farskap» og ganske lave tanker om Herren Jesu frelsesverk.​​ Uten noen forklaring så begynte de å påstå at Jesus Kristus ikke var noe mer enn en​​ god​​ og storsinnet mann.

De baserte sin tro på universell frelse​​ på det faktum at Gud elsker menneskeheten, og på deres egne idéer omkring Guds universelle farskap.​​ «En kjærlighetens Gud vil aldri tillate at noen av hans skapninger går fortapt»​​ - var alltid deres fortrolige holdning.​​ «Vi kan stole på Faderen at han tar seg av alle sine barn»​​ var en annen klisjé som de gjentok igjen og igjen. Hva Bibelen måtte ha å si om den framtidige skjebnen til visse mennesker gjorde ikke noe inntrykk på dem. De trodde at Bibelen​​ inneholdt​​ en åpenbaring fra Gud, og de følte seg fri til å eventuelt ignorere enhver del av skriften som ikke sammenfalt med deres eget konsept. Jeg anklaget dem for å tro at alle​​ mennesker​​ ville bli frelst​​ fordi at det var dette​​ de hadde bestemt​​ at det skulle være.

En annen gruppe av et stort antall troende som jeg møtte på min vei ble kalt​​ Universelle Gjenreisere (Universal Restorationists, på engelsk). De gjorde vel mye ut av Apg. 3, 21, som de brukte som et overordnet uttrykk og argument for deres syn. De trodde på en framtidig straff, men holdt det for å være av legende natur, og​​ å kastes i ‘Ildsjøen’ var bare for å bli renset fra synden. De trodde at Bibelen var Guds ord, men de kunne ikke se at «gjenreisningen av alle ting», som Apg. 3, 21 taler om, er begrenset til hva «Gud har talt om» i Det gamle Testamente.​​ Ingen erklæring om noen «Universell gjenreisning» er mulig å finne fra 1. Mose bok til Malaki. Synderne som nevnes i Jes.​​ 66, 24 skal ikke unnslippe den tilstand av straff/ødeleggelse som har omsluttet dem. «Deres orm skal ikke dø, og heller ikke skal ilden slukkes» - er den Guddommelige erklæringen om deres permanente tilstand. Ødeleggelsen av de onde er Det gamle Testamentets vitnesbyrd.

En tredje gruppe universalister kunne meget vel anses å være​​ Menneske rasens Frelsere​​ (Racial Salvationists, engelsk).​​ De avviser idéen om at Satan og alle andre falne skapninger vil bli bragt tilbake til Gud, men de fastholder bestemt idéen om en endelig frelse for hele menneskeheten. De trekker mye ut av Rom. 5, 18 og 1. Kor. 15, 22, bibelsteder vi skal se nærmere på siden,​​ Deus valente.(Latin for ‘om​​ Gud vil’).

Så finnes det også en fjerde gruppe universalister som en godt kan kalle «Universelle Forsonere»​​ (Universal Reconciliationists, engelsk),​​ et navn som de ofte bruker om seg selv som gruppe. Denne gruppen troende går helt ut i grenseland og hevder at det skal bli en total gjenopprettelse/frelse for Satan, demonene, de falne englene, og alle medlemmer​​ i​​ menneskeheten.​​ Adolph Ernst Knoch​​ (1874-1965) vokste opp i den tysk-talende delen av staten Missouri, USA, og var oversetter av en Bibel-konkordans og var i lang tid redaktør av magasinet​​ «Unsearchable Riches»,-​​ var den dyktige og brennende ivrige promotør for denne form for universalisme. Faktum er at han var den som stiftet og fremmet denne type universalisme, selv om en i dens endelige analyse ikke kan finne at den var noe annet enn en videreutvikling av den gamle læren til Origenes Adamantios, den tidligste opphavsmannen til læren om en gjenreisning/frelse for hele menneskeheten. Innvevet i herr Knochs system finnes det mange gamle filosofier hva gjelder universets natur,​​ det godes og​​ ondes natur, og fatalisme. Han paret sammen disse gamle idealer i en raffinert og videreutviklet form, støttet av hans egen private forståelse av Guds ord.

A. E. Knoch hadde alltid fordelen av å ha sin egen versjon (egen oversettelse) av Det nye Testamente da han la fram sitt syn på​​ Universell Forsoning.​​ Mange av hans etterfølgere lot ham tillegge dette all autoritet, noe som bare skulle vært gitt til den inspirerte originalen. De er temmelig sikre på at det er det endelige ord hva gjelder en sann forståelse av Det nye Testamente. De er nokså oppmuntret i deres følelser om​​ dets ufeilbarhet ut fra hans påstander om sin NT versjon.​​ Han fastholdt at hans metoder plasserte hans oversettelses-arbeid som en permanent og vitenskapelig grunnvoll at han uttalte,​​ «Sannsynligheten for feil er redusert med hundre ganger».​​ I en annonsering for sin oversettelse så proklamerte han:

«Forskjellige versjoner og lærer tilskynder nå alle som elsker Gud og hans hellige ord til å studere Skriftene i dens original. Hittil​​ har dette blitt gjort bare av de som er lærde i gresk. Nå er det enkelt for​​ alle som kjenner engelsk. Et sikkert og enkelt system gjør det mulig å gå forbi meningene og tradisjonene til menneskene, direkte tilbake til de inspirerte skriftene. Hvorfor vikle opp tvilsomme versjoner ved strevsom​​ assistanse fra konstante korrektiver, når den enkle bruk av en konkordans-versjon vil gi atskillig bedre resultat med mindre anstrengelser? Dette er hva studenter av Skriftene alltid har trengt, en metode for å overføre Guds tanker til engelsk, helt ned til minste detalj, enhetlig, konstant, ved et system som er basert på språkets lover. Andre oversettelser er​​ filtrert gjennom det menneskelige sinn og som ikke engang hevder å kunne forstå​​ hva de oversetter. (Min) konkordans​​ er den eneste versjon som fanger opp og danner bro til menneskelig feilbarhet, og oversetter forbi den som har utarbeidet materialet. Andre kunne ikke unnslippe den vinklingen som en får ved de som utførte arbeidet. Denne versjonen er nødt til å være bedre enn den beste menneskelige tolkningen.»

Siden jeg har brukt nevnte​​ Konkordans Versjonen​​ i mere en femti år, så føler jeg at det meste av de påstander som er holdt fram i ovennevnte sitat er nokså overdrevne. Det var aldri noen tid da​​ det var slik at bare de som var lærde i gresk kunne drive lesing og arbeid med original skriftene. ​​ Ingen andre har hittil funnet noen udiskutabel metode for å overføre Guds tanker fra gresk over til engelsk språk ned til minste detalj. Den nevnte​​ Konkordans Versjonen​​ har ikke bygget noen bro til menneskelig feilbarhet.

Mange av Knochs etterfølgere aksepterer uten å sette spørsmålstegn, hans påstander om hans versjon av Konkordansen. Om hans påstander var sanne, ville det jo virke som om en versjon kunne lages som ville vært uten noen feil og heller ikke trenge noen revisjon. Dette til tross, - dersom en​​ sammenlikning​​ mellom 1930-versjonen og 1944-versjonen blir gjort, så finner man hundrevis av viktige endringer som er foretatt. Hvorfor så mange forandringer/forbedringer​​ skulle være nødvendig med en versjon som påstås å ha lagt en bro til ‘menneskelig feilbarhet’ er meg en gåte.

Jeg ville vært den siste mann i verden til å kritisere en oversetter eller en bibel-utlegger for å ha foretatt visse forandringer, uansett hvor radikalt, når man ser tingene i et klarere lys. Allikevel, når en holder fram en oversettelse av Det nye Testamente, og hevder at det er blitt gjort ved​​ en vitenskapelig metode som gjør det omtrent umulig å feile, så lar han det bli lite plass for forbedringer eller korreksjoner.

Det er ikke min hensikt å gå inn i en total gjennomgang av denne​​ Konkordans Versjonen​​ til A. E. Knoch. Uansett så ønsker jeg å si at etter en lang og nøye gjennomgang, så synes jeg ikke at den er​​ selve senteret​​ hva gjelder nøyaktig oversettelse. Jeg holder det for å være​​ bare​​ enda en versjon av Det nye Testamente og intet annet; ganske bra i noen tilfeller, men ganske svakt i andre, og ytterst håpløst i noen tilfeller. Dens forbedringer over andre versjoner kan ses i dens konstante bruk av det samme ordet i hvert tilfelle. For eksempel,​​ psuche​​ er alltid oversatt med «sjel», aldri «hjerte», «liv» eller «sinn» som en finner i​​ King James Version.

Herr Knoch ble anklaget av mange for å ha vinklet sin oversettelse for å kunne underbygge sin lære om universell forsoning. Han benektet dette ganske intenst, men det synes som om​​ det er grunn for​​ en slik anklage når en sammenlikner 1930 med 1944 versjonen. I den tidligere versjonen er ordet «univers» å finne​​ fire ganger i Kolosserne​​ 1, 16-20. I den senere versjonen, antakelig på grunn av den alvorlige kritikken den fikk, er ordet «univers» forandret til «alle». Den tidligere versjonen avslører hans vinkling. Og det gir hans etterfølgere et argument de bruker igjen og igjen. Den senere versjonen visker ut dette argumentet.